........
اطلاع از آخرین شرایط سفر و استرداد با توجه به شیوع کرونا
#
download application

ایرلاین های پرواز تهران به ازمیر در هفته‌ی گذشته

#
پرواز های ماهان تهران به ازمیر196 پرواز در هفته
#
شنبه05 آذر31 پرواز
يکشنبه06 آذر26 پرواز
دوشنبه07 آذر27 پرواز
سه شنبه08 آذر30 پرواز
چهارشنبه09 آذر32 پرواز
پنجشنبه10 آذر22 پرواز
جمعه11 آذر28 پرواز
#
پرواز های ایران ایر تهران به ازمیر171 پرواز در هفته
#
شنبه05 آذر26 پرواز
يکشنبه06 آذر21 پرواز
دوشنبه07 آذر23 پرواز
سه شنبه08 آذر28 پرواز
چهارشنبه09 آذر26 پرواز
پنجشنبه10 آذر24 پرواز
جمعه11 آذر23 پرواز
#
پرواز های آتا تهران به ازمیر133 پرواز در هفته
#
شنبه05 آذر20 پرواز
يکشنبه06 آذر19 پرواز
دوشنبه07 آذر19 پرواز
سه شنبه08 آذر16 پرواز
چهارشنبه09 آذر23 پرواز
پنجشنبه10 آذر19 پرواز
جمعه11 آذر17 پرواز
#
پرواز های آسمان تهران به ازمیر126 پرواز در هفته
#
شنبه05 آذر17 پرواز
يکشنبه06 آذر15 پرواز
دوشنبه07 آذر20 پرواز
سه شنبه08 آذر22 پرواز
چهارشنبه09 آذر18 پرواز
پنجشنبه10 آذر19 پرواز
جمعه11 آذر15 پرواز
#
پرواز های زاگرس تهران به ازمیر84 پرواز در هفته
#
شنبه05 آذر12 پرواز
يکشنبه06 آذر12 پرواز
دوشنبه07 آذر14 پرواز
سه شنبه08 آذر12 پرواز
چهارشنبه09 آذر11 پرواز
پنجشنبه10 آذر10 پرواز
جمعه11 آذر13 پرواز
#
پرواز های کاسپین تهران به ازمیر83 پرواز در هفته
#
شنبه05 آذر10 پرواز
يکشنبه06 آذر15 پرواز
دوشنبه07 آذر11 پرواز
سه شنبه08 آذر10 پرواز
چهارشنبه09 آذر13 پرواز
پنجشنبه10 آذر12 پرواز
جمعه11 آذر12 پرواز
#
پرواز های قشم ایر تهران به ازمیر78 پرواز در هفته
#
شنبه05 آذر9 پرواز
يکشنبه06 آذر8 پرواز
دوشنبه07 آذر12 پرواز
سه شنبه08 آذر11 پرواز
چهارشنبه09 آذر12 پرواز
پنجشنبه10 آذر12 پرواز
جمعه11 آذر14 پرواز
#
پرواز های ایران ایرتور تهران به ازمیر61 پرواز در هفته
#
شنبه05 آذر9 پرواز
يکشنبه06 آذر9 پرواز
دوشنبه07 آذر7 پرواز
سه شنبه08 آذر8 پرواز
چهارشنبه09 آذر11 پرواز
پنجشنبه10 آذر6 پرواز
جمعه11 آذر11 پرواز
#
پرواز های کیش ایر تهران به ازمیر53 پرواز در هفته
#
شنبه05 آذر7 پرواز
يکشنبه06 آذر7 پرواز
دوشنبه07 آذر9 پرواز
سه شنبه08 آذر9 پرواز
چهارشنبه09 آذر11 پرواز
پنجشنبه10 آذر5 پرواز
جمعه11 آذر5 پرواز
#
پرواز های کارون تهران به ازمیر49 پرواز در هفته
#
شنبه05 آذر8 پرواز
يکشنبه06 آذر6 پرواز
دوشنبه07 آذر6 پرواز
سه شنبه08 آذر5 پرواز
چهارشنبه09 آذر9 پرواز
پنجشنبه10 آذر8 پرواز
جمعه11 آذر7 پرواز
#
پرواز های سپهران تهران به ازمیر43 پرواز در هفته
#
شنبه05 آذر8 پرواز
يکشنبه06 آذر6 پرواز
دوشنبه07 آذر6 پرواز
سه شنبه08 آذر5 پرواز
چهارشنبه09 آذر6 پرواز
پنجشنبه10 آذر5 پرواز
جمعه11 آذر7 پرواز
#
پرواز های معراج تهران به ازمیر41 پرواز در هفته
#
شنبه05 آذر5 پرواز
يکشنبه06 آذر5 پرواز
دوشنبه07 آذر5 پرواز
سه شنبه08 آذر6 پرواز
چهارشنبه09 آذر8 پرواز
پنجشنبه10 آذر5 پرواز
جمعه11 آذر7 پرواز
#
پرواز های چابهار تهران به ازمیر40 پرواز در هفته
#
شنبه05 آذر6 پرواز
يکشنبه06 آذر5 پرواز
دوشنبه07 آذر5 پرواز
سه شنبه08 آذر6 پرواز
چهارشنبه09 آذر5 پرواز
پنجشنبه10 آذر8 پرواز
جمعه11 آذر5 پرواز
#
پرواز های تركيش تهران به ازمیر31 پرواز در هفته
#
شنبه05 آذر6 پرواز
يکشنبه06 آذر4 پرواز
دوشنبه07 آذر5 پرواز
سه شنبه08 آذر4 پرواز
چهارشنبه09 آذر3 پرواز
پنجشنبه10 آذر4 پرواز
جمعه11 آذر5 پرواز
#
پرواز های تابان تهران به ازمیر27 پرواز در هفته
#
شنبه05 آذر3 پرواز
يکشنبه06 آذر3 پرواز
دوشنبه07 آذر5 پرواز
سه شنبه08 آذر4 پرواز
چهارشنبه09 آذر4 پرواز
پنجشنبه10 آذر4 پرواز
جمعه11 آذر4 پرواز
#
پرواز های فلای پرشیا تهران به ازمیر24 پرواز در هفته
#
شنبه05 آذر4 پرواز
يکشنبه06 آذر3 پرواز
دوشنبه07 آذر4 پرواز
سه شنبه08 آذر3 پرواز
چهارشنبه09 آذر3 پرواز
پنجشنبه10 آذر4 پرواز
جمعه11 آذر3 پرواز
#
پرواز های فلای دبی تهران به ازمیر21 پرواز در هفته
#
شنبه05 آذر3 پرواز
يکشنبه06 آذر3 پرواز
دوشنبه07 آذر3 پرواز
سه شنبه08 آذر3 پرواز
چهارشنبه09 آذر3 پرواز
پنجشنبه10 آذر3 پرواز
جمعه11 آذر3 پرواز
#
پرواز های پگاسوس تهران به ازمیر15 پرواز در هفته
#
شنبه05 آذر2 پرواز
يکشنبه06 آذر2 پرواز
دوشنبه07 آذر1 پرواز
سه شنبه08 آذر1 پرواز
چهارشنبه09 آذر2 پرواز
پنجشنبه10 آذر2 پرواز
جمعه11 آذر5 پرواز
#
پرواز های آسا جت تهران به ازمیر9 پرواز در هفته
#
شنبه05 آذر2 پرواز
يکشنبه06 آذر-
دوشنبه07 آذر1 پرواز
سه شنبه08 آذر2 پرواز
چهارشنبه09 آذر2 پرواز
پنجشنبه10 آذر1 پرواز
جمعه11 آذر1 پرواز
#
پرواز های ایر عربیا تهران به ازمیر5 پرواز در هفته
#
شنبه05 آذر1 پرواز
يکشنبه06 آذر-
دوشنبه07 آذر1 پرواز
سه شنبه08 آذر1 پرواز
چهارشنبه09 آذر1 پرواز
پنجشنبه10 آذر1 پرواز
جمعه11 آذر-
#
پرواز های ارمنیا ایرویز تهران به ازمیر3 پرواز در هفته
#
شنبه05 آذر-
يکشنبه06 آذر1 پرواز
دوشنبه07 آذر-
سه شنبه08 آذر-
چهارشنبه09 آذر1 پرواز
پنجشنبه10 آذر-
جمعه11 آذر1 پرواز
#
پرواز های عمان ایر تهران به ازمیر3 پرواز در هفته
#
شنبه05 آذر-
يکشنبه06 آذر1 پرواز
دوشنبه07 آذر-
سه شنبه08 آذر-
چهارشنبه09 آذر1 پرواز
پنجشنبه10 آذر-
جمعه11 آذر1 پرواز
#
پرواز های سلام ایر تهران به ازمیر3 پرواز در هفته
#
شنبه05 آذر-
يکشنبه06 آذر-
دوشنبه07 آذر1 پرواز
سه شنبه08 آذر-
چهارشنبه09 آذر-
پنجشنبه10 آذر1 پرواز
جمعه11 آذر1 پرواز
#
پرواز های فری برید تهران به ازمیر2 پرواز در هفته
#
شنبه05 آذر-
يکشنبه06 آذر-
دوشنبه07 آذر-
سه شنبه08 آذر2 پرواز
چهارشنبه09 آذر-
پنجشنبه10 آذر-
جمعه11 آذر-
#
پرواز های نوردویند ایرلاینز تهران به ازمیر2 پرواز در هفته
#
شنبه05 آذر-
يکشنبه06 آذر-
دوشنبه07 آذر-
سه شنبه08 آذر1 پرواز
چهارشنبه09 آذر-
پنجشنبه10 آذر-
جمعه11 آذر1 پرواز
#
پرواز های هواپیمایی آریانا تهران به ازمیر1 پرواز در هفته
#
شنبه05 آذر-
يکشنبه06 آذر-
دوشنبه07 آذر-
سه شنبه08 آذر-
چهارشنبه09 آذر1 پرواز
پنجشنبه10 آذر-
جمعه11 آذر-

تاخیر و کنسلی پرواز تهران به ازمیر در 3 ماهه گذشته

 • کمترین تاخیر
  0%
 • کمترین کنسلی
  0%

خرید بلیط هواپیما تهران ازمیر از یوتراوز

ازمیر یکی از زیباترین شهرهای ترکیه است و جاذبه‌های گردشگری فراوانی دارد. ازمیر به عنوان سومین شهر بزرگ ترکیه، شهری تجاری، صنعتی و بندری است. در کرانه دریا اژه قرار دارد و بیشتر مردم محلی در این شهر سکونت دارند. ازمیر در گذشته به عنوان شهر سمیرنا شناخته میشد، با اینکه امروز آثار باستانی کمی از سمیرنا باقیمانده و بازسازی شده است، اما هنوز آثار باستانی سمیرنا برای مسافران جذاب و دیدنی است، به همین دلیل خرید بلیط هواپیما تهران ازمیر همیشه طرفداران خود را دارد. برای خرید بلیط هواپیما تهران ازمیر در قسمت جستجو سایت، تاریخ شروع سفر و تعداد مسافران را وارد کنید. لیست پیشنهادی بلیط و اطلاعات قیمت بلیط هواپیما تهران ازمیر، زمان حرکت، مدت زمان، مکان و تعداد توقف‌های مسیر، طول پرواز، نوع بلیط، کلاس پروازی و ایرلاین‌ها برای شما نمایش داده می‌شود. شما می‌توانید با مقایسه ساده، بلیط مورد نظر خود را خریداری کنید. با خرید بلیط هواپیما خارجی از یوتراوز خیال‌تان از قیمت، کیفیت و امنیت راحت است. از قابلیت‌های مهم خرید اینترنتی بلیط هواپیما امکان استرداد آنلاین بلیط هواپیما خارجی است. اگر به هر دلیلی از خرید بلیط پشیمان شدید و تصمیم گرفتید بلیط خود را کنسل کنید، نگران نباشید! برای این‌کار فقط کافی‌ست راهنمای استرداد بلیط هواپیما در یوتراوز را مطالعه کنید و طبق مراحل گفته شده پیش بروید.

بلیط هواپیما تهران ازمیر رفت و برگشت

برای خرید بلیط هواپیما تهران ازمیر رفت و برگشت در قسمت جستجو گزینه دوطرفه را فعال کنید. علاوه بر بلیط‌ رفت، بلیط‌های موجود در مسیر برگشت به شما نمایش می‌شود. با بررسی مسیرها و کلیک بر روی گزینه جزئیات پرواز، می‌توانید اطلاعات کامل مسیرهای رفت و برگشت را بررسی کنید و در نهایت بلیط مورد نظر خود را خریداری کنید. با توجه به اینکه بلیط هواپیما تهران ازمیر مستقیم از تهران وجود ندارد، در هر مسیر ناچار به توقف در ترکیه یا آنکارا هستید. در زمان خرید بلیط، به مدت زمان پرواز تهران ازمیر و مدت زمان توقف بلیط، مکان بلیط دقت کنید. در قسمت پایین بلیط گزینه جزئیات را فعال کنید، می‌توانید جزئیات کامل بلیط رفت و بلیط برگشت را به صورت مجزا مشاهده کنید. علاوه بر جزئیات، قوانین شرایط کنسلی بلیط، قوانین مسیر و ویزا و قیمت بلیط هواپیما تهران ازمیر رفت و برگشت قابل مشاهده است. شما می‌توانید برای انتخاب آسان از فیلتر زمان حرکت، قیمت بلیط، نوع بلیط و کلاس پروازی استفاده کنید، با تفکیک بلیط‌های پرواز در نهایت می‌توانید بهترین بلیط را خریداری کنید. اگر تاریخ سفر خود را می‌دانید بلیط رفت و برگشت هواپیما تهران ازمیر خریداری کنید، قیمت بلیط رفت و برگشت تهران ازمیر از قیمت بلیط یک طرفه تهران ازمیر و ازمیر به تهران ارزان‌تر است.

ارزانترین بلیط هواپیما تهران به ازمیر

ارزانترین بلیط هواپیما از تهران به ازمیر را می‌توانید با فیلتر قیمت بلیط هواپیما خریداری کنید. برای خرید بلیط ارزان هواپیما در صفحه پروازها به فیلتر قیمت‌ و تقویم زمان حرکت دسترسی دارید. محدوده قیمت مورد نظر خود را انتخاب کنید، بلیط هواپیما تهران ازمیر ارزان از کمترین تا بیشترین قیمت برای شما مرتب می‌شود. قیمت بلیط‌های تهران ازمیر و پرواز ازمیر تهران مرتبا در حال تغییر است، شما می‌توانید با بررسی لیست پروازها بلیط ارزان تهران ازمیر خریداری کنید. اگر برنامه شروع سفر شما مشخص است سعی کنید در اولین فرصت بلیط خود را خریداری کنید.

نقشه شهر ازمیر

بلیط تهران ازمیر چارتری

با مراجعه به سایت یوتراوز می‌توانید لیست بلیط‌های سیستمی و چارتری را مشاهده کنید و از بین آن‌ها بلیط خود را انتخاب و خریداری نمایید. اگرچه انتظار می‌رود بلیط چارتری قیمت کمتری نسبت به سیستمی داشته باشد، اما مقایسه ساده نشان می‌دهد تفاوت زیادی ندارند. زمانی که لیست پروازها به شما نمایش داده می‌شود، نوع چارتری آن مشخص است، برای دسترسی آسان‌تر می‌توانید از فیلتر نوع بلیط استفاده کنید. در گوشه سمت راست گزینه چارتری را انتخاب کنید، به این شکل بلیط چارتری برای شما تفکیک می‌شود، با مقایسه ساده اطلاعات پرواز فرصت انتخاب بهترین بلیط هواپیما تهران به ازمیر دارید. خرید بلیط هواپیما تهران ازمیر چارتری بسیار ساده است. با خرید بلیط از یوتراوز می‌توانید سفری به‌یادماندنی و پرخاطره داشته باشید. تیم پشتیبانی یوتراوز در طی مراحل خرید بلیط و همچنین در طول سفر نیز همراه شماست تا اگر با هرسوال یا ابهامی مواجه شدید با شماره‌گیری 1548 با آن‌ها ارتباط برقرار کنید و دغدغه‌ای بابت چیزی نداشته باشید.

بلیط هواپیما تهران ازمیر لحظه آخری

اگر ناگهانی و بدون برنامه قبلی فرصت سفر بدست آوردید، اولین نگرانی شما خرید بلیط برای نزدیک‌ترین پرواز است. با مشاهده لیست پروازها، متوجه بلیطی می‌شوید که زمان حرکت آن نزدیک است، اما هنوز امکان خرید بلیط آن وجود دارد. در این حالت می‌توانید با قیمت کمتری بلیط بخرید و خودتان را برای شروع سفر آماده کنید. اگرچه خرید بلیط ارزان برای مسافران زیادی دغدغه است اما نمی‌توان همیشه از این روش استفاده کرد. ممکن است شرکت هواپیمایی ارائه دهنده بلیط با رسیدن به لحظات آخر قیمت پرواز خود را افزایش دهد و از قیمت بلیط سیستمی بیشتر باشد یا ممکن است به پرواز نرسید. یوتراوز خرید ارزانترین بلیط لحظه آخری تهران ازمیر را برای شما امکان پذیر می‌کند.

خرید آنلاین پرواز تهران ازمیر ترکیش ایرلاین

ترکیش ایرلاین یکی از ایرلاین‌های معروف و قدیمی هواپیمایی است که روزانه به 300 مقصد مختلف جهان پرواز دارد. سایت یوتراوز برای خرید بلیط تهران ازمیر ترکیش بهترین گزینه است. پرواز تهران ازمیر ایران ایر هم با بهترین قیمت در سایت یوتراوز ارائه می‌شود که شما می‌توانید با مراجعه به سایت بلیط خود را خریداری کنید.

سوالات متداول
 • مدت زمان پرواز تهران ازمیر چقدر است؟
  پرواز تهران ازمیر حدود 3 ساعت زمان می‌برد.
 • آیا امکان رزرو بلیط هواپیما تهران ازمیر مستقیم در یوتراوز وجود دارد؟
  بله؛ شما می‌توانید با مراجعه ب سایت یوتراوز بلیط موردنظر خود را خریداری کنید.
 • آیا امکان استرداد آنلاین بلیط در یوتراوز فراهم است؟
  بله؛ شما می‌توانید بلیط خود را به صورت اینترنتی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن استرداد کنید.
لوگو اینستاگرام
جذاب‌ترین تخفیف‌‌ها و مفیدترین مطالب گردشگریپیج اینستاگرام یوتراوز را دنبال کنید
اینستاگرام یوتراوز