........
اطلاع از آخرین شرایط سفر و استرداد با توجه به شیوع کرونا
در هزینه سفرت تا 50% صرفه‌جویی کن!
#
download application

ایرلاین های پرواز خوی به تهران در هفته‌ی گذشته

#
پرواز های ماهان خوی به تهران203 پرواز در هفته
#
شنبه12 آذر33 پرواز
يکشنبه13 آذر29 پرواز
دوشنبه14 آذر30 پرواز
سه شنبه15 آذر28 پرواز
چهارشنبه16 آذر34 پرواز
پنجشنبه17 آذر23 پرواز
جمعه18 آذر26 پرواز
#
پرواز های آتا خوی به تهران156 پرواز در هفته
#
شنبه12 آذر21 پرواز
يکشنبه13 آذر23 پرواز
دوشنبه14 آذر20 پرواز
سه شنبه15 آذر23 پرواز
چهارشنبه16 آذر28 پرواز
پنجشنبه17 آذر22 پرواز
جمعه18 آذر19 پرواز
#
پرواز های ایران ایر خوی به تهران147 پرواز در هفته
#
شنبه12 آذر21 پرواز
يکشنبه13 آذر19 پرواز
دوشنبه14 آذر22 پرواز
سه شنبه15 آذر23 پرواز
چهارشنبه16 آذر21 پرواز
پنجشنبه17 آذر20 پرواز
جمعه18 آذر21 پرواز
#
پرواز های آسمان خوی به تهران133 پرواز در هفته
#
شنبه12 آذر19 پرواز
يکشنبه13 آذر16 پرواز
دوشنبه14 آذر21 پرواز
سه شنبه15 آذر23 پرواز
چهارشنبه16 آذر19 پرواز
پنجشنبه17 آذر20 پرواز
جمعه18 آذر15 پرواز
#
پرواز های زاگرس خوی به تهران83 پرواز در هفته
#
شنبه12 آذر12 پرواز
يکشنبه13 آذر13 پرواز
دوشنبه14 آذر12 پرواز
سه شنبه15 آذر12 پرواز
چهارشنبه16 آذر11 پرواز
پنجشنبه17 آذر11 پرواز
جمعه18 آذر12 پرواز
#
پرواز های قشم ایر خوی به تهران82 پرواز در هفته
#
شنبه12 آذر9 پرواز
يکشنبه13 آذر12 پرواز
دوشنبه14 آذر13 پرواز
سه شنبه15 آذر12 پرواز
چهارشنبه16 آذر11 پرواز
پنجشنبه17 آذر12 پرواز
جمعه18 آذر13 پرواز
#
پرواز های کاسپین خوی به تهران75 پرواز در هفته
#
شنبه12 آذر8 پرواز
يکشنبه13 آذر12 پرواز
دوشنبه14 آذر11 پرواز
سه شنبه15 آذر10 پرواز
چهارشنبه16 آذر11 پرواز
پنجشنبه17 آذر13 پرواز
جمعه18 آذر10 پرواز
#
پرواز های ایران ایرتور خوی به تهران60 پرواز در هفته
#
شنبه12 آذر10 پرواز
يکشنبه13 آذر9 پرواز
دوشنبه14 آذر6 پرواز
سه شنبه15 آذر8 پرواز
چهارشنبه16 آذر10 پرواز
پنجشنبه17 آذر7 پرواز
جمعه18 آذر10 پرواز
#
پرواز های کیش ایر خوی به تهران52 پرواز در هفته
#
شنبه12 آذر7 پرواز
يکشنبه13 آذر7 پرواز
دوشنبه14 آذر9 پرواز
سه شنبه15 آذر7 پرواز
چهارشنبه16 آذر8 پرواز
پنجشنبه17 آذر6 پرواز
جمعه18 آذر8 پرواز
#
پرواز های کارون خوی به تهران46 پرواز در هفته
#
شنبه12 آذر8 پرواز
يکشنبه13 آذر6 پرواز
دوشنبه14 آذر6 پرواز
سه شنبه15 آذر5 پرواز
چهارشنبه16 آذر8 پرواز
پنجشنبه17 آذر6 پرواز
جمعه18 آذر7 پرواز
#
پرواز های چابهار خوی به تهران44 پرواز در هفته
#
شنبه12 آذر7 پرواز
يکشنبه13 آذر5 پرواز
دوشنبه14 آذر6 پرواز
سه شنبه15 آذر6 پرواز
چهارشنبه16 آذر5 پرواز
پنجشنبه17 آذر8 پرواز
جمعه18 آذر7 پرواز
#
پرواز های سپهران خوی به تهران43 پرواز در هفته
#
شنبه12 آذر8 پرواز
يکشنبه13 آذر6 پرواز
دوشنبه14 آذر5 پرواز
سه شنبه15 آذر6 پرواز
چهارشنبه16 آذر6 پرواز
پنجشنبه17 آذر5 پرواز
جمعه18 آذر7 پرواز
#
پرواز های معراج خوی به تهران43 پرواز در هفته
#
شنبه12 آذر6 پرواز
يکشنبه13 آذر6 پرواز
دوشنبه14 آذر8 پرواز
سه شنبه15 آذر6 پرواز
چهارشنبه16 آذر5 پرواز
پنجشنبه17 آذر5 پرواز
جمعه18 آذر7 پرواز
#
پرواز های تركيش خوی به تهران32 پرواز در هفته
#
شنبه12 آذر4 پرواز
يکشنبه13 آذر5 پرواز
دوشنبه14 آذر4 پرواز
سه شنبه15 آذر3 پرواز
چهارشنبه16 آذر5 پرواز
پنجشنبه17 آذر5 پرواز
جمعه18 آذر6 پرواز
#
پرواز های فلای پرشیا خوی به تهران29 پرواز در هفته
#
شنبه12 آذر5 پرواز
يکشنبه13 آذر4 پرواز
دوشنبه14 آذر4 پرواز
سه شنبه15 آذر4 پرواز
چهارشنبه16 آذر4 پرواز
پنجشنبه17 آذر4 پرواز
جمعه18 آذر4 پرواز
#
پرواز های تابان خوی به تهران29 پرواز در هفته
#
شنبه12 آذر4 پرواز
يکشنبه13 آذر3 پرواز
دوشنبه14 آذر6 پرواز
سه شنبه15 آذر4 پرواز
چهارشنبه16 آذر4 پرواز
پنجشنبه17 آذر4 پرواز
جمعه18 آذر4 پرواز
#
پرواز های فلای دبی خوی به تهران19 پرواز در هفته
#
شنبه12 آذر2 پرواز
يکشنبه13 آذر2 پرواز
دوشنبه14 آذر3 پرواز
سه شنبه15 آذر3 پرواز
چهارشنبه16 آذر3 پرواز
پنجشنبه17 آذر3 پرواز
جمعه18 آذر3 پرواز
#
پرواز های پگاسوس خوی به تهران18 پرواز در هفته
#
شنبه12 آذر2 پرواز
يکشنبه13 آذر1 پرواز
دوشنبه14 آذر1 پرواز
سه شنبه15 آذر2 پرواز
چهارشنبه16 آذر2 پرواز
پنجشنبه17 آذر5 پرواز
جمعه18 آذر5 پرواز
#
پرواز های آسا جت خوی به تهران11 پرواز در هفته
#
شنبه12 آذر2 پرواز
يکشنبه13 آذر1 پرواز
دوشنبه14 آذر1 پرواز
سه شنبه15 آذر2 پرواز
چهارشنبه16 آذر2 پرواز
پنجشنبه17 آذر1 پرواز
جمعه18 آذر2 پرواز
#
پرواز های ایر عربیا خوی به تهران5 پرواز در هفته
#
شنبه12 آذر1 پرواز
يکشنبه13 آذر-
دوشنبه14 آذر1 پرواز
سه شنبه15 آذر1 پرواز
چهارشنبه16 آذر1 پرواز
پنجشنبه17 آذر1 پرواز
جمعه18 آذر-
#
پرواز های عمان ایر خوی به تهران3 پرواز در هفته
#
شنبه12 آذر-
يکشنبه13 آذر1 پرواز
دوشنبه14 آذر-
سه شنبه15 آذر1 پرواز
چهارشنبه16 آذر-
پنجشنبه17 آذر-
جمعه18 آذر1 پرواز
#
پرواز های سلام ایر خوی به تهران3 پرواز در هفته
#
شنبه12 آذر-
يکشنبه13 آذر-
دوشنبه14 آذر1 پرواز
سه شنبه15 آذر-
چهارشنبه16 آذر-
پنجشنبه17 آذر1 پرواز
جمعه18 آذر1 پرواز
#
پرواز های ارمنیا ایرویز خوی به تهران2 پرواز در هفته
#
شنبه12 آذر-
يکشنبه13 آذر1 پرواز
دوشنبه14 آذر-
سه شنبه15 آذر-
چهارشنبه16 آذر1 پرواز
پنجشنبه17 آذر-
جمعه18 آذر-
#
پرواز های فری برید خوی به تهران2 پرواز در هفته
#
شنبه12 آذر-
يکشنبه13 آذر-
دوشنبه14 آذر2 پرواز
سه شنبه15 آذر-
چهارشنبه16 آذر-
پنجشنبه17 آذر-
جمعه18 آذر-
#
پرواز های العراقيه خوی به تهران2 پرواز در هفته
#
شنبه12 آذر-
يکشنبه13 آذر-
دوشنبه14 آذر1 پرواز
سه شنبه15 آذر-
چهارشنبه16 آذر1 پرواز
پنجشنبه17 آذر-
جمعه18 آذر-
#
پرواز های نوردویند ایرلاینز خوی به تهران2 پرواز در هفته
#
شنبه12 آذر-
يکشنبه13 آذر-
دوشنبه14 آذر-
سه شنبه15 آذر1 پرواز
چهارشنبه16 آذر-
پنجشنبه17 آذر-
جمعه18 آذر1 پرواز
#
پرواز های هواپیمایی آریانا خوی به تهران1 پرواز در هفته
#
شنبه12 آذر-
يکشنبه13 آذر-
دوشنبه14 آذر-
سه شنبه15 آذر-
چهارشنبه16 آذر1 پرواز
پنجشنبه17 آذر-
جمعه18 آذر-
#
پرواز های آذربایجان ایر لاین خوی به تهران1 پرواز در هفته
#
شنبه12 آذر-
يکشنبه13 آذر-
دوشنبه14 آذر-
سه شنبه15 آذر-
چهارشنبه16 آذر-
پنجشنبه17 آذر-
جمعه18 آذر1 پرواز

خرید بلیط هواپیما خوی به تهران در یوتراوز

از گذشته تاکنون تجربه سفر برای هر کس، تجربه‌ای لذت‌بخش و فراموش‌نشدنی بوده است. در سفر خستگی‌های روزمره‌ از وجود افراد خارج می‌شود؛ خصوصاً اگر سفر کاری نبوده و به قصد تفریح باشد. همانطورکه می‌دانید انتخاب مسیر هوایی کوتاه‌ترین و راحت‌ترین روش برای سفر کردن است که در مقایسه‌ سفر با قطار، خودرو و اتوبوس از بی‌دردسرترین گزینه‌های سفر است. پس اگر قصد سفر با هواپیما را دارید، نیاز اولیه شما خرید بلیط هواپیما است. بهتر است فرصت را از دست ندهید و هم‌اکنون بلیط هواپیما خوی تهران را از یوتراوز خریداری کنید؛ کوله‌بارتان را جمع‌وجور کنید و آماده سفری لذت‌بخش و خاطره‌انگیز شوید.

اطلاعات پرواز خوی به تهران

پرواز خوی تهران در روزهای متعددی از ماه در اختیار مسافران قرار می‌گیرد و شرکت‌های هواپیمایی گوناگونی خدمات پرواز خوی تهران را ارائه می‌دهند که شما می‌توانید با فیلتر کردن ایرلاین دلخواه تنها پرواز خوی به تهران آن ایرلاین را مشاهده کنید.

اطلاعات ایرلاین‌ها در مسیر خوی به تهران در هفته‌ی پیش‌رو

در این مسیر 28 ایرلاین،ماهان، آتا، ایران ایر، آسمان، زاگرس، قشم ایر، کاسپین، ایران ایرتور، کیش ایر، کارون، چابهار، سپهران، معراج، تركيش، فلای پرشیا، تابان، فلای دبی، پگاسوس، آسا جت، ایر عربیا، عمان ایر، سلام ایر، ارمنیا ایرویز، فری برید ، العراقيه، نوردویند ایرلاینز، هواپیمایی آریانا و آذربایجان ایر لاین پرواز دارند

ایرلاین ماهان معمولا روزهای چهارشنبه،روزهای شنبه

ایرلاین آتا معمولا روزهای چهارشنبه،روزهای يکشنبه

ایرلاین ایران ایر معمولا روزهای سه شنبه،روزهای دوشنبه

ایرلاین آسمان معمولا روزهای سه شنبه،روزهای دوشنبه

ایرلاین زاگرس معمولا روزهای يکشنبه،روزهای شنبه

ایرلاین قشم ایر معمولا روزهای دوشنبه،روزهای جمعه

ایرلاین کاسپین معمولا روزهای پنجشنبه،روزهای يکشنبه

ایرلاین ایران ایرتور معمولا روزهای شنبه،روزهای چهارشنبه

ایرلاین کیش ایر معمولا روزهای دوشنبه،روزهای چهارشنبه

ایرلاین کارون معمولا روزهای شنبه،روزهای چهارشنبه

ایرلاین چابهار معمولا روزهای پنجشنبه،روزهای شنبه

ایرلاین سپهران معمولا روزهای شنبه،روزهای جمعه

ایرلاین معراج معمولا روزهای دوشنبه،روزهای جمعه

ایرلاین تركيش معمولا روزهای جمعه،روزهای يکشنبه

ایرلاین فلای پرشیا معمولا روزهای شنبه،روزهای يکشنبه

ایرلاین تابان معمولا روزهای دوشنبه،روزهای شنبه

ایرلاین فلای دبی معمولا روزهای دوشنبه،روزهای سه شنبه

ایرلاین پگاسوس معمولا روزهای پنجشنبه،روزهای جمعه

ایرلاین آسا جت معمولا روزهای شنبه،روزهای سه شنبه

ایرلاین ایر عربیا معمولا روزهای شنبه،روزهای دوشنبه

ایرلاین عمان ایر معمولا روزهای يکشنبه،روزهای سه شنبه

ایرلاین سلام ایر معمولا روزهای دوشنبه،روزهای پنجشنبه

ایرلاین ارمنیا ایرویز معمولا روزهای يکشنبه،روزهای چهارشنبه

ایرلاین فری برید معمولا روزهای دوشنبه،روزهای شنبه

ایرلاین العراقيه معمولا روزهای دوشنبه،روزهای چهارشنبه

ایرلاین نوردویند ایرلاینز معمولا روزهای سه شنبه،روزهای جمعه

ایرلاین هواپیمایی آریانا معمولا روزهای چهارشنبه،روزهای شنبه

ایرلاین آذربایجان ایر لاین معمولا روزهای جمعه،روزهای شنبه

انجام میشود

آموزش گام‌به‌گام خرید اینترنتی بلیط هواپیما خوی به تهران

امروزه با پیشرفت روزافزون سامانه‌های فروش بلیط هواپیما، قطار، اتوبوس، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و دیگر خدمات سفر؛ خرید آنلاین بلیط هواپیما خوی تهران در هر موقعیت مکانی و در هر ساعت از شبانه‌روز به راحت‎‌ترین صورت ممکن و تنها با چند کلیک ساده قابل انجام است. برای خرید اینترنتی بلیط هواپیما خوی تهران در یوتراوز، تنها با در اختیار داشتن اطلاعات شخصی و بانکی خود، بلیط پروازتان را خریداری کنید.

 1. باتوجه‌به یک‌طرفه یا دوطرفه بودن پروازتان یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
 2. مبدأ (شهر: خوی) و مقصد (شهر: تهران) را وارد کنید.
 3. تاریخ رفت‌وبرگشت سفرتان را انتخاب نمایید(در صورت‌ یک‌طرفه بودن پرواز، تنها تاریخ رفت و در صورت دو‌طرفه بودن، تاریخ برگشت را نیز مشخص کنید).
 4. تعداد مسافرانی که در این سفر شما را همراهی می‌کنند، وارد نمایید.
 5. سپس دکمه جستجو را کلیک کنید.
از لیست ارائه شده بلیط‌ها می‌توانید قیمت بلیط خوی تهران ، نوع بلیط (سیستمی یا چارتری)، کلاس پروازی (اکونومی یا بیزینسی)، جزئیات پرواز و قوانین و شرایط کنسلی هر بلیط را مشاهده کنید.
یوتراوز برای راحتی خرید شما، از فیلترهای قیمت، نوع بلیط، زمان حرکت و شرکت هواپیمایی استفاده کرده‌است. شما می‌توانید بعد از مشاهده لیست پروازها، در گوشه سمت راست از فیلتر موردنظر خود استفاده کنید. با تفکیک کردن بلیط‌ها می‌توانید در کمترین زمان، بهترین بلیط پرواز خوی تهران را انتخاب و خریداری کنید.

قیمت بلیط هواپیما خوی به تهران

به‌طورکلی قیمت بلیط هواپیما خوی به تهران و یا هر مسیر داخلی و خارجی دیگری باتوجه‌به پارامترهای مختلفی که در ادامه ذکر می‌کنیم، تعیین می‌شود.
کلاس پروازی هواپیما
منظور از نرخ کلاس پروازی، درجه و کلاس‌بندی صندلی‌های هواپیما است که براساس استانداردهای تعیین شده از طرف سازمان هواپیمایی کشوری به سه دسته فرست کلاس (درجه یک)، کلاس بیزینسی (تجاری) وکلاس اکونومی (معمولی) تقسیم‌بندی می شوند. هریک از این سه کلاس پروازی باتوجه‌‌به امکانات و خدماتی که در اختیار مسافران قرار می‌دهند قیمت‌های متفاوتی دارند. به این صورت که بلیط پروازهای فرست کلاس، گران‌قیمت‌تر، با امکانات و خدمات متفاوت‌تر و آسایش بیشتری هستند. (اما این نکته را به‌یاد داشته باشید که این نوع کلاس پروازی تنها برای پروازهای خارجی در دسترس است). پروازهای بیزینسی در مقایسه با فرست کلاس از قیمت کمتری برخوردارند، اما امکاناتی مشابه پرواز نوع اول در اختیار مسافران قرار می‌دهند. پروازهای اکونومی از جمله پروازهایی هستند که در مقایسه با دو نوع پرواز قبلی از قیمت و خدمات کمتری برخوردارند و به‌ دلیل مقرون‌به‌صرفه بودن، مورد استقبال افراد زیادی قرار می‌گیرند.
زمان خرید بلیط هواپیما
بازه زمانی خرید بلیط هواپیما یکی از اصلی‌ترین عوامل موثر در تعیین قیمت بلیط هواپیما است. معمولا در روزهای آخر هفته و بازه های پیک سفر ، قیمت بلیط‌ها افزایش می‌یابد. در صورتی که قصد خرید بلیط ارزان قیمت خوی به تهران را دارید بهتر است در صورت امکان سفر خود را به ایام غیر پیک و وسط هفته موکول کنید.
نوع بلیط هواپیما (سیستمی یا چارتری)
بلیط‌های هواپیما به دو صورت بلیط سیستمی و چارتری به‌ فروش می‌رسند. بلیط‌های سیستمی قیمت مشخص دارند و قیمت بلیط چارتری متغیر است. قیمت بلیط های چارتری، ممکن است با توجه‌به حجم درخواست، سیاست ایرلاین‌ها یا شرکت چارترکننده و زمان فروش بلیط هواپیما، ارزان‌تر یا گران‌تر از بلیط سیستمی باشد.
ایرلاین پرواز
به‌صورت‌کلی هر شرکت هواپیمایی مطابق با خدماتی‌که در طول پرواز به مسافران ارائه می‌دهد، قیمت بلیط پرواز را تعیین می‌کند. برخی از ایرلاین‌ها باتوجه‌به مدل هواپیما، امکانات پرواز و ارائه خدمات متنوع به مسافران، دارای نرخ بیشتری برای قیمت بلیط خود هستند.
این پارامترها از جمله مهم‌ترین عوامل برای تعیین قیمت بلیط هواپیما خوی به تهران هستند. نرخ بلیط هواپیما علاوه‌بر پارامترهای ذکر شده باتوجه‌به عوامل دیگری چون خدمات و بیمه سفر هوایی، نوسانات ارزی و حجم تقاضای مسافران نیز تعیین می‌شود.
شما می‌توانید با توجه ‌به نمودار قیمت و میانگین قیمت بلیط در این مسیر، بهترین گزینه را برای سفر خود انتخاب کنید.

بلیط هواپیما ارزان خوی به تهران

خرید بلیط هواپیما ارزان خوی به تهران یکی از مهم‌‌ترین دغدغه‌های مسافرانی است که می‌خواهند با مقرون‌به‌صرفه‌ترین حالت ممکن بلیط هواپیما را خریداری کنند و سفر خود را انجام دهند. اینکه شما بخواهید سفر خود را با بودجه ارزان قیمت شروع کنید و اقتصادی نگه دارید به عواملی چون بازه زمانی خرید بلیط هواپیما، نوع کلاس پروازی، قیمت رزرو هتل مدنظر و موارد بسیار دیگری بستگی دارد.در حالت کلی پیشنهاد ما به شما این است که برای خرید ارزان قیمتِ بلیط هواپیما خوی تهران حداقل یک هفته قبل از زمان سفر خود سایت یوتراوز را رصد کنید تا بتوانید شانس خود را جهت خرید ارزان‌ترین قیمت بلیط پرواز خوی به تهران افزایش دهید. به‌خاطر داشته باشید که یوتراوز همواره می‌کوشد ارزان‌ترین بلیط هواپیما خوی تهران و دیگر خطوط پروازی را برای شما ارائه دهد. بنابراین بهتر است دیگر وقت گران‌بهای خود را صرف جست‌وجو بلیط هواپیما ارزان از خوی به تهران نکنید و هم‌اکنون بلیط خود را خریداری کنید و از تخفیف‌های ویژه‌ای که یوتراوز برای‌تان ارائه می‌دهد بهره‌مند شوید.

بلیط هواپیما خوی به تهران چارتری

مهم‌ترین نکته‌ای که در مورد بلیط‌های چارتری وجود دارد، این است که این بلیط‌ها باتوجه‌به عواملی، تغییر قیمت دارند و در بسیاری از مواقع با نرخ‌های متفاوت فروخته می‌شوند. بلیط‌های چارتری در واقع بلیط‌هایی هستند که آژانس‌های مسافرتی یا شرکت چارتر کننده همه صندلی‌های یک هواپیما یا بخشی از آن را برای مدت معلومی پیش‌خرید می‌کنند و باتوجه‌به شرایط و سیاست‌های مدنظر قیمت بلیط هواپیما چارتری را تعیین می‌کنند. از جمله مهم‌ترین عواملی که در تعیین قیمت بلیط هواپیما چارتری خوی تهران نقش دارد، می‌توان به تعداد متقاضیان برای خرید بلیط هواپیما، بازه زمانی پرواز و تعداد صندلی‌های خالی هواپیما اشاره کرد. قیمت بلیط‌های چارتری در شرایطی متأثر از عوامل گفته شده کاهش یا افزایش دارند. برای خرید بلیط چارتری خوی به تهران کافی‌ست در لیست بلیط‌های نمایش داده شده، بلیط‌های چارتر را فیلتر کنید. پروازهای چارتر نسبت به سیستمی تقاضای بیشتری دارند و معمولاً ارزان‌ترند. اما در برخی شرایط هم باتوجه‌به زمان پیک سفر، ایام خاص مناسبتی و تعداد متقاضیان، قیمت بلیط چارتری حتی گران‌تر از بلیط سیستمی هم فروخته می‌شود.

خرید بلیط هواپیما خوی تهران رفت‌وبرگشت

اگر مدت زمان کوتاهی برای سفر به تهران در نظر دارید، بهتر است برای راحتی کار خود قبل از شروع به سفر، بلیط هواپیما خوی تهران رفت‌وبرگشت را خریداری کنید.
برای خرید اینترنتی بلیط هواپیما رفت‌وبرگشت خوی تهران در یوتراوز باید، گزینه دوطرفه بودن مسیر پرواز را انتخاب کنید. بدین ترتیب پس از وارد کردن مبدأ و مقصد، تاریخ بلیط رفت و تاریخ بلیط برگشت خود را نیز مشخص کرده، تعداد افرادی که در این سفر همراه شما هستند را وارد کرده و سایر مراحل را تا أخذ بلیط طی کنید. به‌یاد داشته باشید اگر در هنگام خرید رفت‌وبرگشت بلیط هواپیما خوی تهران، فراموش کرده باشید گزینه دوطرفه بودن پرواز را انتخاب کنید و مطابق با پیش فرض سایت روی گزینه یک‌طرفه بودن پرواز پیش رفته باشید؛ با مشکل حل‌نشدنی روبه‌رو نشده‌اید. چراکه یوتراوز امکان خرید بلیط هواپیما تهران خوی را تنها با چند کلیک ساده در اختیار شما قرار می‌دهد تا با خیالی آسوده سفری خوش را سپری کرده و هیچ نگرانی بابت برگشت نداشته باشید.

بلیط هواپیما خوی به تهران لحظه آخری

خرید بلیط هواپیما لحظه آخری خوی تهران عموماً توسط کسانی جست‌وجو و خریداری می‌شود که به‌صورت ناگهانی تصمیم به سفر گرفته اند. سفر کاری ناگهانی برای‌شان پیش آمده یا به دنبال خرید بلیط ارزان قیمت هستند. از آنجایی‌که در بین عموم رایج است که خرید بلیط هواپیما لحظه آخری مقرون‌به‌صرفه‌تر است؛ مسافران بسیاری هستند که خرید بلیط پرواز خود را به لحظات آخر موکول می‌کنند. اما جالب است بدانید این موضوع همیشه صدق نمی‌کند. زمانی‌که تعداد متقاضیان مسیری بالاست، نه‌تنها ممکن است قیمت بلیط لحظه آخری افزایش یابد بلکه تعداد بلیط‌های موجود به‌سرعت فروخته می‌شود و دیگر امکان خرید بلیط وجود ندارد و ممکن است از پرواز جا بمانید. پس اگر تاریخ پروازتان را تعیین کرده‌اید، پیشنهاد ما به شما این است که هم‌اکنون بلیط هواپیما خوی تهران را بخرید و به لحظات آخر موکول نکنید.
اگر در شرایطی بودید که موفق به خرید بلیط هواپیما خوی به تهران نشدید، نگران نباشید. چون یوتراوز فکر همه‌جا را برای شما کرده و شما می‌توانید با خرید بلیط قطار سفرتان را به سرانجام برسانید. شما می‌توانید با خرید بلیط قطار خوی به تهران سفری پرخاطره داشته باشید و هزینه کمتری برای خرید بلیط پرداخت کنید.

استرداد بلیط هواپیما خوی به تهران

ممکن است به دلایل انصراف از سفر، تغییر تاریخ سفر و ... تصمیم به استرداد بلیط هواپیما خریداری شده داشته باشید. در این صورت، برای استرداد بلیط هواپیما و دریافت هزینه بلیط خریداری شده نگران نباشید؛ یکی از مزیت‌های یوتراوز، امکان استرداد آنلاین بلیط هواپیماست.
برای استرداد بلیط هواپیما خریداری ‌شده دو راه پیش‌روی شما قرار دارد. در روش اول کافی‌ست به سایت یوتراوز و قسمت حساب کاربری خود مراجعه کنید و با انتخاب بلیط هواپیما مورد نظر درخواست استرداد خود را ثبت کنید. در روش دوم باید به صفحه راهنمای استرداد بلیط هواپیما در یوتراوز مراجعه کنید و درخواست استرداد آنلاین بلیط هواپیما خوی تهران را ثبت کنید. اگر در این پروسه با سوال یا مشکلی مواجه شدید می‌توانید با پشتیبانی 24 ساعته یوتراوز (1548 ☎) تماس بگیرید تا راهنمای شما باشند.
جهت اطلاع از میزان جریمه کنسلی بلیط هواپیما لازم است بدانید مبلغ دقیق جریمه کنسلی، توسط ایرلاین یا چارترکننده مشخص می‌شود و شما می‌توانید درصد جریمه کنسلی را در سایت یوتراوز از قسمت قوانین و شرایط کنسلی روی بلیط مشاهده کنید. در صورتی‌که در طی فرآیند استرداد نیاز به راهنمایی داشتید کافی‌ست با شماره پشتیبانی ما تماس بگیرید.

رزرو هتل‌های شهر تهران در سایت یوتراوز

از بهترین هتل‌های یک ستاره،دو ستاره،سه ستاره،چهار ستاره و پنج ستاره شهر تهران می‌توان به هتل مهر تهران،هتل خیام تهران،هتل ایرانشهر تهران،هتل رمیس (ایبیس سابق) (اکسیس) تهران و هتل نووتل تهران اشاره کرد که شما می‌توانید این هتل‌ها را به‌آسانی در سایت یوتراوز رزرو کنید.در طول فرآیند رزرو هتل اگر سوال یا مشکلی داشتید کافی است با شماره 1548 تماس بگیرید و درخواست خود را با پشتیبانان ما در میان بگذارید.

مزایا خرید بلیط اینترنتی هواپیما، قطار و رزرو هتل در یوتراوز

امروزه خرید اینترنتی خدمات سفر مثل خرید آنلاین بلیط هواپیما، قطار، اتوبوس و رزرو هتل همچون خریدهای آنلاین روزانه تبدیل به بخشی از سبک زندگی ما شده است. از طرفی، فرآیند خرید اینترنتی بلیط هواپیما هم مشکلات و دغدغه‌های خاص خودش را دارد که ممکن است فکر خریداران را مشغول کند. از جمله این نگرانی‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد
در بین این همه سایت فروش آنلاین بلیط هواپیما کدامیک ارزان‌ترین و بهترین بلیط را عرضه می‌کنند؟ چطور باید آن را پیدا کنم؟ چگونه به آن اعتماد کنم؟ چطور اطمینان پیدا کنم از خدمات ایرلاین‌های معتبر استفاده می‌کنند؟ چگونه مطمئن شوم بلیطم را از سایتی معتبر خریداری کرده‌ام؟ و ده‌ها سوال و دغدغه دیگر. در ادامه با ما همراه باشید تا چندین نمونه از مزایای خرید اینترنتی بلیط هواپیما و دیگر خدمات سفر را برای‌تان ذکر کنیم و بیان کنیم که چرا خرید خدمات سفر از یوتراوز یک گزینه ایده‌آلِ پیش‌روی شماست.

 1. صرفه‌جویی در زمان و هزینه رفت‌وآمد
 2. خرید آسان‌تر و لذت‌بخش‌تر
 3. در دسترس بودن همیشگی بلیط (عدم محدودیت زمانی و مکانی)
 4. داشتن حق انتخاب بیشتر در خرید بلیط اینترنتی
 5. امکان مقایسه همه‌جانبه بلیط‌ها
 6. خدمات پشتیبانی
موارد ذکر شده از جمله مزایا خرید آنلاین خدمات پرواز از وب‌سایت‌های معتبر است. اما وجود پنل اختصاصی خرید بلیط هواپیما، پوشش بسیاری از پروازهای داخلی و خارجی، خرید بلیط هواپیما از معتبرترین ایرلاین‌ها، ارائه ارزان‌ترین قیمت بلیط هواپیما، امکان خرید آنلاین بلیط لحظه آخری و چارتری، امکان استرداد آنلاین بلیط هواپیما، دقت، سرعت و امنیت در خرید بلیط هواپیما و پشتیبانی 24 ساعته حتی در روزهای تعطیل از جمله مزایایی است که یوتراوز را در مقایسه با دیگر سایت‌های خدمات آنلاین پرواز متمایز کرده و اطمینان شما را برای خرید خدمات سفر از یوتراوز افزایش می‌‌دهد.
جالب است بدانید اگر به دنبال بلیط‌های تخفیف‌دار، ارزان‌ترین‌ بلیط‌ها و بهترین‌ها پرواز از خوی به تهران هستید، کافی‌ست به قسمت بلیط‌های هواپیما خوی به تهران در همین صفحه مراجعه کرده و با انتخاب هر فیلد، بلیط‌های موجود در آن قسمت را مشاهده و به‌آسانی خریداری کنید.

سوالات متداول
 • قیمت بلیط هواپیما خوی تهران چقدر است؟
  برای اطلاع از قیمت بلیط هواپیما خوی به تهران باید در هر روز اطلاعات مورد نیاز سایت یوتراوز را وارد کنید تا باتوجه‌به زمان و نوع پرواز (چارتری و سیستمی) قیمت‌ بلیط‌ها برای‌تان نمایش داده شود.
 • چگونه بلیط هواپیما خوی تهران ارزان بخرم؟
  برای اینکه بلیط ارزان هواپیما خوی به تهران را خریداری کنید، باید پس از تکمیل اطلاعات و نمایش لیست بلیط‌های این مسیر، فیلد مرتب‌سازی براساس قیمت را بزنید تا بلیط‌ها از کمترین قیمت برای‌تان مرتب‌سازی شوند.
 • چگونه ارزان‌ترین بلیط هواپیما خوی تهران را خریداری کنم؟
  برای خرید ارزان‌ترین قیمت بلیط هواپیما از خوی به تهران بهتر است سفر خود را در روزهای وسط هفته، ایام غیرتعطیلات و خارج از روزهای مناسبتی سال انجام دهید و یا در صورت وجود بلیط چارتری یا لحظه آخری ارزان آن را از یوتراوز خریداری کنید.
 • آیا امکان استرداد آنلاین بلیط هواپیما خوی تهران در یوتراوز وجود دارد؟
  بله، چنانچه به هر دلیلی مایل به کنسلی و استرداد بلیط خود هستید، امکان استرداد آنلاین بلیط در یوتراوز فراهم است.
 • جریمه استرداد بلیط پرواز خوی تهران چقدر است؟
  برای جریمه استرداد بلیط هواپیما خوی به تهران نمی‌توان نرخ مشخصی را تعیین کرد. اما به‌صورت کلی برای اطلاع از میزان جریمه استرداد بلیط می‌توانید از قسمت «مشاهده جزئیات» روی بلیط آنلاین، قوانین و شرایط کنسلی بلیط را کلیک کرده و مطالعه کنید.
 • پس از خرید اینترنتی بلیط هواپیما خوی تهران از یوتراوز، چگونه می‌توانم به بلیط خریداری شده دسترسی یابم؟
  بلیط هواپیما خریداری شده در حساب کاربری شما در سایت یوتراوز قرار دارد. علاوه‌براین لینک دانلود بلیط هم به شماره موبایلی که در فرآیند خرید بلیط وارد کرده‌اید، پیامک می‌شود.
 • آیا پس از خرید اینترنتی بلیط هواپیما خوی تهران، نام مسافر قابل تغییر است؟
  تغییر نام مسافر بسته به نوع بلیط متفاوت است. در بلیط‌های سیستمی امکان تغییر نام وجود ندارد و در صورت چنین درخواستی باید بلیط قبلی استرداد (کنسل) شود و بلیط جدید صادر شود اما در بلیط‌های چارتری این درخواست طبق قوانین شرکت چارتر کننده قابل پیگیری است.
 • چه مدت زمانی قبل از پرواز خوی تهران در فرودگاه باشیم؟
  برای سفرهای داخلی باید بین یک تا یک‌ونیم ساعت قبل از پرواز در فرودگاه حضور داشته باشید.
 • میزان بار مجاز در پرواز خوی تهران چقدر است؟
  میزان بار مجاز پرواز خوی به تهران را می‌توانید از قسمت «مشاهده جزئیات» روی بلیط مشاهده کنید. اما به‌صورت کلی میزان بار مجاز در کلاس پرواز اکونومی برای هر مسافر تا 20 کیلوگرم و در پروازهای فرست کلاس و بیزینسی تا 30 کیلوگرم تعیین شده است.
 • جریمه اضافه بار در پرواز خوی تهران چقدر است؟
  به‌طورکلی میزان جریمه به همراه داشتن هر کیلوگرم اضافه بار در هر سفر برابر است با یک درصد قیمت بلیط در همان مسیر.
 • بهترین هتل‌های 5 ستاره تهران کدام هتل‌ها هستند؟
  هتل نووتل تهران،هتل لاله تهران،هتل پرشین پلازا تهران،هتل هما تهران و هتل ویستریا تهران برخی از بهترین هتل‌های 5 ستاره تهران هستند.
لوگو اینستاگرام
جذاب‌ترین تخفیف‌‌ها و مفیدترین مطالب گردشگریپیج اینستاگرام یوتراوز را دنبال کنید
اینستاگرام یوتراوز